Ανακοίνωση ΕΣΗΔΗΣ για την μη λειτουργία του συστήματος την Παρασκευή 14.10.2022

Ανακοίνωση ΕΣΗΔΗΣ για την μη λειτουργία του συστήματος την Παρασκευή 14.10.2022

Κυρίες και κύριοι χρήστες του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες,

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης για την «Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με χρήση πόρων του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud) – Μετάπτωση, Παραγωγική λειτουργία, Αναβάθμιση και εξασφάλιση αδιάλειπτης ορθής λειτουργία για δύο (2) χρόνια» το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Παρασκευή 14.10.2022 και ώρα 18:05 προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης της βάσης δεδομένων του. Το υποσύστημα θα τεθεί εκ νέου σε παραγωγική λειτουργία την Πέμπτη 20.10.2022 και ώρα 08.00 πμ.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη την σχετική ανακοίνωση η οποία έχει αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς», για τυχόν ενέργειές σας.

Με εκτίμηση,

Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)