Ενημέρωση Πελατών/ Ενδιαφερόμενων Μερών για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Το Κέντρο Επενδύσεων με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, προστατεύει την ιδιωτικότητά σας και χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα τηρώντας τις εγγυήσεις νομιμότητας και διαφάνειας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εταιρεία μας ως υπεύθυνος επεξεργασίας σας ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα παραθέτει το σύνολοτων πληροφοριών που δύναται να ζητηθούν κατά την συνεργασία μας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες. Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς αντιµετωπίζοναται με απόλυτη εµπιστευτικότητα. Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της Παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα καµία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείµενο ενοικίασης, πώλησης, δηµόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισµούς ή ιστοσελίδες.

 

Η Πολιτική Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφαρµόζεται προς όλους τους συνεργαζόμενους.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ:

Τα δεδομένα που συλλέγονται αφορούν σε στοιχεία Ταυτότητας και Φορολογικών Στοιχείων ή λοιπών συναφών στοιχείων, απαραίτητα για τη φύση της εκάστοτε εργασίας, όπως είναι η εγγραφή ενδιαφερομένων σε πλατφόρμες Υπουργείων μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται από εκπαιδευμένα στελέχη της εταιρείας μας.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδοµένα συλλέγονται απευθείας από τους ενδιαφερόμενους, μέσα από τη συμπλήρωση σε απαντητικές φόρµες επικοινωνίας ή προφορικώς ή μέσω τρίτων μερών (λογιστές, προμηθευτές, μηχανικοί κτλ).

 

ΧΡΗΣΗ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων του πελατολογίου μας, είναι αναγκαία και απαραίτητη για την ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών μας και την άμεση ανταπόκριση στο εκάστοτε αίτημα. 

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό συνίσταται σε πληροφορίες που μας έχετε ήδη παράσχει ή και δεδομένα που συλλέγουμε, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε περίπτωση συνεργασίας, τα δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα υπάρχει συμβατική σχέση μαζί σας. Αφού λήξει η συμβατική σχέση, τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάστημα εως 3 ετών.

 

Σε περιπτώση μη ύπαρξης πελατειακής σχέσης, ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδοµένων είναι για 24 μήνες, εκτός και εάν ζητηθεί από τον χρήστη η διακοπή χρήσης αυτών.

 

Μετά το πέρας του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται από την εκάστοτε νοµική - φορολογική υποχρέωση (εφ’ όσον υπάρχει), τα προσωπικά σας δεδοµένα διαγράφονται .

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Έχετε το δικαίωµα τα αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά µε τα προσωπικά σας δεδοµένα που έχουµε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγµή, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Ενδέχεται να ζητήσουµε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας πριν σας παραχωρήσουμε αυτά τα δεδοµένα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ενδέχεται να µην µπορέσουµε να επιτρέψουµε την πρόσβαση σε συγκεκριµένα προσωπικά δεδοµένα. Για παράδειγµα, αν τα προσωπικά σας δεδοµένα σχετίζονται µε προσωπικά δεδοµένα άλλων ατόµων ή εάν διατηρούνται για νοµικούς λόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουµε τον λόγο για τον οποίο δεν µπορείτε να αποκτήσετε τα δεδοµένα αυτά.

 

Έχετε το δικαίωµα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδοµένων και η επιχείρηση θα προβεί στην άµεση διαγραφή τους. Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις που οι ισχύουσες νοµικές και φορολογικές υποχρεώσεις απαιτούν την υποχρεωτική διατήρηση δεδοµένων, ενδέχεται να απαγορεύεται η διαγραφή των δεδοµένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουµε τον λόγο για τον οποίο δεν µπορούµε να διαγράψουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα και για πόσο διάστηµα.

 

Έχετε το δικαίωµα να αιτηθείτε την παύση επεξεργασίας από την επιχείρηση των προσωπικών σας δεδοµένων και η επιχείρηση θα προβεί στην άµεση παύση επεξεργασίας αυτών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουµε τον λόγο για τον οποίο δεν µπορούµε να παύσουµε την επεξεργασία των ΠΔ σας.

 

Έχετε το δικαίωµα να αιτηθείτε τον περιορισµό της επεξεργασίας από την επιχείρηση των προσωπικών σας δεδοµένων για να προβούμε στον άµεσο περιορισµό της επεξεργασίας αυτών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουµε τον λόγο για τον οποίο δεν µπορούµε να περιορίσουµε την επεξεργασία των Δεδομένων σας.

 

Έχετε το δικαίωµα να αιτηθείτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδοµένων σε άλλο φορέα/οργανισµό και η επιχείρηση θα προβεί στην άµεση διαβίβαση των δεδοµένων αυτών. Ωστόσο σε ορισµένες περιπτώσεις λόγω τεκµηριωµένων υποχρεώσεων της επιχείρηση, ενδέχεται να µην µπορεί να γίνει δεκτό το αίτηµα σας.

 

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έγινε διαρροή των προσωπικών σας δεδοµένων από την επιχείρηση µε αποτέλεσµα να υποστείτε υλική ή όχι ζηµία, έχετε το δικαίωµα καταγγελίας στην αρµόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

 

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώµατά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά µε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά µε την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, επικοινωνήστε µε την οµάδα απορρήτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ipografi.gr.

 

Η επιχείρηση µπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών στην παρούσα Πολιτική, οι οποίες διευρύνουν τα δικαιώµατα µας να χρησιµοποιούµε τα προσωπικά δεδοµένα τα οποία έχουµε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενηµερώσουµε και θα σας παράσχουμε τη δυνατότητα επιλογής για τη µελλοντική χρήση αυτών των δεδοµένων.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για να διατηρούνται τα δεδομένα σας ασφαλή και να προστατεύονται από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, η εταιρεία μας τηρεί ενημερωμένα τα συστήματα, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Κέντρο Επενδύσων  I  Μάχης Κρήτης 3, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71303  I  email: info@ipografi.gr  I

 

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΡΙΕΣ

Κέντρο Επενδύσεων  I  Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)  I  Μάχης Κρήτης 3, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71303  I