Το Κέντρο Επενδύσεων, ως πρότυπο γραφείο στήριξης επιχειρήσεων, αναλαμβάνει πλήρως την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών κάθε επιχείρησης ή φορέα με τον οποίο αναπτύσσει συνεργασία.

Επιδίωξη μας είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση των αναγκών του πελάτη έτσι ώστε να απολαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο λύσεων. Διαθέτουμε την εμπειρία, την τεχνογνωσία, καθώς και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία μας έχει επιδείξει ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα τόσο:
 

 στην εγκατάσταση ψηφιακής υπογραφής, όσο και

στις υποβολές ηλεκτρονικών διαγωνισμών δημοσίου

 


Από την εποχή που έγινε υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή διαγωνισμών δημοσίου, η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει επιτυχώς εκατοντάδες Ψηφιακές Υπογραφές σε όλη την Ελλάδα. Το γεγονός αυτό αποτελεί εγγύηση και εξασφάλιση για την πλέον ομαλή και άμεση εξυπηρέτηση.

Όσον αφορά στις υποβολές προσφορών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, είμαστε σε θέση να εγγυόμαστε ως προς την ορθότητα της διαδικασίας συμμετοχής. Η  εμπειρία των εκατοντάδων διαγωνισμών που έχουμε αναλάβει μας επιτρέπει να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πως να υποβάλλουμε χωρίς σφάλματα την προσφορά του εκάστοτε προμηθευτή.

Πέραν όμως της επιτυχούς εγκατάστασης ψηφιακών υπογραφών και της ορθής υποβολής διαγωνισμών δημοσίου, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη μετά την πώληση. Επιδιώκεται η μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη ώστε οι υπηρεσίες μας να ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες του. 

  Εύκολη και άμεση εγκατάσταση ψηφιακής υπογραφής.

  Ορθή υποστήριξη συμμετοχής σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίου.

  Αναλαμβάνεται εξ’ ολοκλήρου η διαδικασία (επιχειρήσεις & φορείς δημοσίου).